Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn alle overeenkomsten gesloten door Brukomtegel N.V. onderworpen aan volgende algemene voorwaarden en worden ze geacht integraal deel uit te maken van de overeenkomst.
De koper wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden ongeacht de aankoopsvoorwaarden die de koper op zijn eigen document vermeldt.

 

Artikel 2. Bestelling – levering – waarborgen - klachten


Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, vervalt iedere prijsofferte na ver-loop van één maand. De in onze offertes en tarieven vermelde prijzen gelden voor leveringen af magazijn.
In relatie met de consument zal elke bestelling beide partijen binden. Elke annulatie dient steeds per aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld. Bij annulering zal de andere partij recht hebben op het betaalde voorschot met een minimum van 30% van het totale bedrag BTW incl, dat wordt aanzien als een contractuele schadevergoeding. Daarbij heeft Brukomtegel N.V. eveneens het recht hogere schade en kosten te vorderen. Indien de bestelbon aangeeft dat maten kunnen aangepast word-en, wordt een afwijking aanvaard van maximaal 20% van het oorspronkelijk bestelde aantal vierkante meter of aantal stuks. Grotere afwijkingen worden dan aanzien
als annulering van de bestelling.
Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde- goederen op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen. is Op de bestelbon wordt de leveringsdatum vermeld ter informatieve titel. De vertraging zal noch aanleiding geven tot schadevergoeding noch de annulatie van de bestelling tot gevolg hebben behoudens een schriftelijke ingebrekestelling door de koper binnen de acht dagen na de vooropgestelde leveringsdatum, waarbij Brukomtegel NV nog vier maanden de tijd wordt gegeven om te leveren.
Gezien leveringen bij Brukomtegel N.V. dikwijls afhangen van fabrieksbeloften, de leveringsdatum louter indicatief en kunnen eventuele vertragingen niet ingeroepen worden voor annulatie van de bestelling. Behoudens onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, waarbij hij de koper hiervan verwittigt binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, kan de consument Brukomtegel NV in gebreke stellen indien hij zijn verplichtingen binnen deze termijn niet naleeft, waarna de verkoper nog vier maanden de tijd heeft om te leveren. Na deze termijn wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd. De benadeelde koper zal recht hebben op teruggave van elke gestorte som.
De ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief. Tussen de tentoongesteld en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze zijn inherent aan de tegelindustrie. Zij kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook. Aanvullende bestellingen en/of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint, maat en structuur.

De materialen worden verkocht per x stuks (=1m², de gebruikelijke voegbreedte inbegrepen). De netto te bevloeren hoeveelheid m² dient te worden vermeerderd om- tekorten voortspruitend uit snijverlies en/of speciale legpatronen te compenseren. De leveringen gebeuren steeds per volle verpakkingseenheid (doos/pallet). Het aantal goederen, uitgerekend volgens plan, is louter informatief en onder voorbehoud, daar snijverlies en andere factoren onmogelijk op voorhand kunnen bepaald worden. Onze waarborgen beperken zich tot eerste keuze en kunnen nooit de waarborg van de fabrikant overschrijden. De waarborg beperkt zich tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het bouwconcept, waarvan aangenomen wordt, dat ze zijn uitgevoerd volgens de instructies van de klant. De- waarborgtermijn is in elk geval beperkt tot de waarborgtermijn van de fabrikant.
De garantie “vorstvrij” geldt slechts wanneer op onze bescheiden uitdrukkelijk staat vermeld dat de tegels vorstvrij zijn. Er wordt op gewezen dat de documentatie van producten vaak vorstgaranties vermelden volgens de Europese normen afgestemd op de zuiderse landen. Gelet op de strenge vorstcycli in onze contreien, zien wij af van iedere verantwoordelijkheid aangaande vorstgaranties op geëmailleerde materialen. De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting. De glanzende toplaag van sommige glazuren kan haar initieel aspect verliezen bij veelvuldig gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.
De koper erkent volledig te zijn ingelicht over alle kenmerken en specificaties eigen aan de aangekochte goederen.

Wanneer de koper weigert de zaak in ontvangst te nemen binnen de 15 dagen na de leveringsdatum, zal de verkoper de koper in gebreke stellen, waarna de koper nog 14 dagen de tijd heeft om te voldoen aan zijn plicht om de zaak te ontvangen. Na deze termijn wordt een stallingskost van 250,00 Euro per begonnen maand aangerekend en gaat het risico over op de koper.
De koper dient de materialen bij afhaling/levering te controleren. Door ondertekening van de leveringsbon door de koper op het ogenblik van de levering bevestigt de koper de ontvangst en aanvaarding van de goederen. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard door de ondertekening van de leveringsbon, behoudens eventuele opmerkingen die door de koper op de leveringsbon dienen te worden geformuleerd. Het feit dat de goederen verpakt zijn, staat de controle niet in de weg. Desgevallend moet een steekproef worden verricht.


Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Plaatsingsmaterialen kunnen tot 3 maand na aankoop (factuurdatum) teruggebracht worden.de houdbaarheidsdatum moet nog geldig zijn en de dozen / zakken dienen ongeopend te zijn.


De koper en plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zicht-bare gebreken alvorens tot plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht na verwerking is onontvankelijk.
Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer reizen de goederen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper. De geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing tevens op risico van de koper. De verplichtingen van de verkoper beperken zich tot de levering conform overeenkomst. Bijgevolg kan de verkoper er niet toe gehouden zijn de koper te vrijwaren voor stoornissen door derden die eventueel zouden plaatsvinden na de levering.
Bij afwezigheid van de koper op het leveringsadres, geldt de door de chauffeur ge-tekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen. De consument dient eventuele bezwaren schriftelijk bekend te maken aan de verkoper binnen de twee werkdagen na de levering. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten ter kennis worden gebracht van de verkoper bij aangetekend schrijven binnen de vijftien dagen na de mogelijke vaststelling van het gebrek en uiterlijk binnen de zes maanden na de levering. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.

 

Artikel 3. Prijs - wanbetaling


Bij alle bestellingen van materialen en koopwaren dient een voorschot betaald te worden van 30% berekend op de totale prijs van de offerte/bestelbon (inclusief B.T.W.).
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen contant, netto en zon-der korting of schuldvergelijking te betalen op het adres van onze maatschappelijke zetel of op een door ons aan te wijzen bankrekening uiterlijk op ogenblik van de de afhaling. bij een levering dient de betaling of het bewijs ervan ontvangen zijn 48 uur voor levering. Eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen per aangetekende brief binnen acht dagen na datum van de factuur aan de verkoper worden bekendgemaakt.
Bij laattijdige betaling zal van rechtswege een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 12% op het verschuldigde bedrag. Bovendien zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 250 euro verschuldigd zijn op het open-staand kapitaal, onverminderd het recht van de verkoper hogere schade te bewijzen. Bij het niet betalen van een factuur wordt het saldo van alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar van rechtswege.
Totdat de koper aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan, is het Brukomtegel N.V. toegestaan haar eigen verplichtingen op te schorten. Brukomtegel N.V. behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De koper zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30%van het totale bedrag van de offerte, onverminderd het recht voor Brukomtegel N.V. om hogere schade en kosten te bewijzen.


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud- procedure


De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de verkochte goederen te vervreemden voor de algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding ten bedrage van de waarde van de goederen.
Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van Sint-Pieters-Leeuw en de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. De procedure zal in het Nederlands worden gevoerd.


Les conditions générales de vente sont disponible sur demande.